Böcker

Laborativ matematik - för en varierad undervisning

Laborativ matematik - för en varierad undervisning

En bok fylld med laborativa elevuppgifter med beskrivande tips och lärarhandledningar. En inspirationskälla för en varierad, stimulerande och lärorik matematikundervisning!

I denna bok  finns det uppgifter som ger elever möjlighet att utveckla förmågorna i Lgr11 för elever i årskurs 4-9.

304 kr + moms och frakt

Beställ

Positiv matematik

Positiv matematik

Boken vänder sig till lärare, lärarstuderande och specialpedagoger. Den är en litteraturöversikt kring sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik och är baserad på författarnas mångåriga erfarenheter. Boken beskriver också arbetssätt som gör lärandet i matematik mer lustfyllt, spännande och utmanande med fokus på skolår 4–9.

208 kr + moms och frakt

Beställ

Kul Matematik för alla

Kul Matematik för alla

Kul matematik för alla är en bok för lärare i skolår 6–9 som vill ändra sitt arbetssätt i matematik och göra det mer elevaktivt, laborativt och verklighetsnära för eleverna.

Boken är rik på konkreta lektions-förslag och arbetssättet bygger på kommunikation, laboration och upptäckande. Här finns bl a exempel på laborationer, strategier för problemlösning, redovisningsformer och matematikjournal.

Ny upplaga finns att beställa. Nytt pris!!!

185 kr exkl. moms och frakt

Beställ

På G i matematik

På G i matematik

På G i matematik är ett kopierings-underlag med utförlig lärarhand-ledning. Boken innehåller laborationer och temauppgifter som både ger eleverna utmaningar men som också ger dig som lärare möjlighet att bedöma i vilken mån eleven nått målen.

Boken bygger på en matematik-journal som utgår från uppnående-målen i skolår 9 med 40 konkretiserade mål.

Andra upplaga säljs digitalt med fri kopieringsrätt. Kraftigt reducerat pris. Tidigare 535 kr, nu 295 kr!!

Första upplagan slutsåld. 

295 kr exkl. moms och frakt

Beställ

Mattemagi

Mattemagi

I Mattemagi används det laborativa byggmaterialetGeofixför att ge eleverna chansen att upptäcka matematiken. Utgående från laborationer visas i den anslutande kopieringspärmen hur man genom diskussioner och undersökningar kommer in på de flesta områdena inom matematik. Arbetssättet är väl utprovat och har visat sig ge mycket goda resultat.

200 kr + moms och frakt (OBS! Ingår vid köp av Geofix!)

Beställ

Räkna, läsa, skriva

Räkna, läsa, skriva

- test enligt Bangormodellen

Handledning och testblad för att testa eventuella läs- och skrivsvårigheter. Testet är av intervjukaraktär och tar ca 10-15 minuter. Testet ger en god bild av hur många så kallade dyslexipositiva indikatorer försökspersonen har och inom vilka områden problemen visar sig.

Testet levereras digitalt som kopieringsunderlag för en skola eller en pedagog om som har tjänst på flera skolor.

495 kr + moms

Beställ