Bedömning som hjälp att utveckla matematikundervisningen

Alla som undervisar i matematik har ett ansvar gentemot elever, föräldrar och sig själva att bedöma elevers kunskaper. I senare skolår tar sig denna bedömning formen av betyg. Men vad är det egentligen vi bedömer och hur gör vi våra bedömningar? Kan vi använda bedömning för att utveckla vårt sätt att undervisa i matematik?

I kursplanen för matematik står det under anvisningar för bedömning att elevers förmåga att reflektera och tolka sina resultat, uttrycka sin tankar muntligt med hjälp av konkret material och bilder, följa och pröva andras förklaringar och argument är några viktiga punkter att beakta vid bedömning. Hur gör man det?

Nya kursplaner i matematik kommer med stor sannolikhet att bedöma kunskaper utifrån olika kompetenser. Vad det innebär och hur man kan arbeta med bedömning för att stimulera eleverna kommer att ges förslag på under föreläsningen.

Föreläsningen kommer att ta upp:

  • Formativ eller summativ bedömning
  • Fakta och färdighet eller förståelse och förtrogenhet?
  • Skriftlig eller muntlig bedömning?
  • Bedömning med hjälp av laborativ matematik och gemensam problemlösning.
  • Matematiska kompetenser


Forskning på området visar att svaren på frågorna inte är antingen eller utan både och. Vilka för- och nackdelar som kan finnas kommer att tas upp under föreläsningen.