Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter

För att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter bör undervisningen i matematik bygga på multisensorisk och varierad inlärning, som aktiverar så många sinnen som möjligt. Vägen till matematisk förståelse för alla!

Elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi har eller kan ha problem med:

  • Omkastningar
  • Osäkerhet på symboler
  • Bristande spatial förmåga
  • Bristande sekvensering
  • Långtidsminnet
  • Korttidsminnet

För att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter bör undervisningen i matematik bygga på multisensorisk och varierad inlärning, som aktiverar så många sinnen som möjligt. Vägen till matematisk förståelse för alla!

Konkret och laborativ matematik som utgångspunkt för gemensam problemlösning skapar gemensamma erfarenheter, som underlättar inlärning i matematik. Exempel ges på uppgifter som utmanar alla elever på deras individuella nivå.

Efter omfattande litteraturstudier och med lång erfarenhet av undervisning med elever som har läs- & skrivsvårigheter har Per och Maria hittat ett antal grundläggande problem eller ”varningsklockor”. Läs- & skrivsvårigheter eller dyslexi ger stora effekter på elevens matematikfärdigheter.