Laborativ matematik

Vägen till djupare matematisk förståelse
Elever har olika sätt att lära vilket kräver en varierad undervisning! Med hjälp av ett laborativt och undersökande arbetssätt får fler elever känna att de lyckas, något som är avgörande för inlärning.

Arbetssättet är väl utprovat och har visat sig ge mycket goda resultat. En bra laborativ eller undersökande aktivitet fungerar som en mental anslagstavla för eleverna där de kan ”hänga upp” teorier kring den matematik som laborationen innehållit. Föreläsningen/work-shopen kommer att visa hur man får laborativa aktiviteter att bli en naturlig del av matematikundervisningen och elevernas lärande.

Arbetssättet utgår från inlärningsnivåer i matematik som hjälper elever att gå från den laborativa och konkreta uppgiften till teoretiska modeller genom ökad abstraktion i flera mindre steg. Vilket är avgörande för att en laborativ uppgift ska hjälpa eleverna till inlärning och förståelse av nya begrepp.

Laborativa uppgifter ger också nya möjligheter att låta elever visa matematiska kompetenser för bedömning.

Föreläsningen innehåller:

  • Flera exempel på laborativa och undersökande aktiviteter
  • Metod för hur man introducerar, genomför och analyserar laborativa aktiviteter
  • Fördelar med ett laborativt och varierat arbetssätt
  • Inlärningsnivåer i matematik
  • Laborativa uppgifter för bedömning


Vad säger kursplan 2000?

”Utbildningen i matematik ska ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfull och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” ”Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer”

Som synes betonar kursplan 2000 att laborationer skall vara ett naturligt inslag i matematikundervisningen genom alla skolår. Istället för att föra en diskussion om laborationer ska användas eller ej bör fokus ligga på vilka laborationer som ska användas och varför.

Laborativ matematik