Matematik för alla

Konsten att få alla med på tåget, att alla ska klara sig! Ett helhetsperspektiv på matematik, undervisning och bedömning som hjälper alla elever att komma längre. Kursen är upplagd på fyra halvdagar/kvällar.

KURSENS INNEHÅLL
Matematik för elever med läs- & skrivsvårigheter
Matematik som bygger på multisensorisk och varierad träning. Konsten att göra matematik intressant även för dem som har problem med omkastningar, osäkerhet på symboler, bristande spatial förmåga, bristande sekvensering, lång- och korttidsminnet

Laborativ och undersökande matematik
Elever har olika sätt att lära vilket kräver en varierad undervisning! Med hjälp av ett laborativt och undersökande arbetssätt får fler elever känna att de lyckas, något som är avgörande för inlärning.

Bedömning och diagnoser
Olika sätt att visa sitt kunnande i olika situationer och med olika metoder Föreläsningen behandlar olika typer av bedömningar, kunskapssyn och matematiska kompetenser.

Gemensam problemlösning och sammanfattande diskussion
Med fokus på kommunikation som hjälper elever att lära med varandra – och av varandra. Vi arbetar praktiskt med gemensamma problemlösningsuppgifter. Vi lyfter även upp erfarenheter, frågor och synpunkter från de tidigare träffarna.

Deltagarna får under kursen artiklar att läsa samt förslag på litteratur för fördjupning.